Statuten

Diana’s statuten zijn de grondregels voor het bestuur van onze studentenvereniging. Deze worden periodiek aangepast en uitgebreid in statutaire vergaderingen, en vele kringen hebben grote delen eruit overgenomen voor hun eigen statuten. Aangezien Diana’s leden uiteraard het recht hebben om deze statuten in te zien, bieden wij ze hier online aan.

Artikel 1. Naam, oprichters en zetel

1.1. De vereniging wordt genoemd Diana en is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allentijde ontbonden worden.

1.2. De vereniging wordt opgericht door volgende personen:

 • Lars Leenders
 • Dante Schroyens
 • Evi Vandenborre
 • Gunther Piron
 • Linn Vande Populiere

1.3. De maatschappelijke zetel is gevestigd in Campus Gasthuisberg, gelegen in de Herestraat 49 te 3000 Leuven, en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Leuven. De plaats van vestiging kan bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur worden gewijzigd binnen dit gerechtelijk arrondissement.

Artikel 2. Doel

2.1. Diana is een door de University College Leuven Limburg erkende departementskring van Campus Gasthuisberg en Campus Proximus van de University College Leuven Limburg. Diana wil een aanvulling zijn bij het opgelegde studieprogramma van Campus Gasthuisberg OF Campus Proximus op sociaal, cultureel, intellectueel, ontspanning, sportief en maatschappelijk vlak. Ze wil tevens de vriendschapsbanden onder haar leden en met de andere studenten of afgestudeerden van het Campus Gasthuisberg OF Campus Proximus en het vroegere departement Rega versterken en bevorderen.

2.2. Diana mag rechtmatig bereikte standpunten publiek maken en naar buiten brengen.

2.3. Diana zal niet aan partijpolitiek doen en mag haar medewerking verlenen aan alle verenigingen, kringen of instellingen die hetzelfde doel als het hare nastreven.

2.4. De vereniging mag alle activiteiten ondernemen om haar doel te realiseren, met inbegrip van het stellen van handelsdaden, in zoverre de opbrengst hiervan uitsluitend besteed wordt aan het realiseren van het doel.

Artikel 3. Leden

3.1. Naast effectieve leden kent de vereniging nog toegetreden leden. Deze groep kan bestaan uit actieve leden en steunende leden. Deze zijn houder van een lidkaart.

3.2. De toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten voor hen staan beschreven.

3.3. Het gevraagde lidgeld is onderhevig aan verandering, maar mag nooit meer dan € 20 bedragen.

Actieve leden

3.4. Elke student van Campus Gasthuisberg OF Campus Proximus kan actief  lid worden door aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Alle natuurlijke personen die ingeschreven zijn aan Campus Gasthuisberg OF Campus Proximus.
 • Het inschrijvingsformulier volledig invullen.
 • Het lidgeld betalen.
 • De statuten van de VZW te aanvaarden.

3.5. Het lidmaatschap neemt aanvang als bovenstaande voorwaarden voldaan zijn en eindigt met het begin van het volgende academiejaar van de UCLL.

Steunende leden

3.6. Men kan steunend lid worden door aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • Alle natuurlijke personen die geen student zijn aan Campus Gasthuisberg OF Campus Proximus.
 • Het lidgeld betalen.
 • De statuten van de VZW te aanvaarden.

3.7. Het lidmaatschap neemt aanvang als bovenstaande voorwaarden voldaan zijn en eindigt met het begin van het volgende academiejaar van de UCLL.

Effectieve leden

3.8 . Het aantal effectieve leden is onbeperkt maar moet ten minste elf bedragen. Het effectieve lidmaatschap is gratis.

3.9. Slechts natuurlijke personen die student zijn of student geweest zijn van Campus Gasthuisberg OF Campus Proximus kunnen effectief lid worden. Effectieve leden worden verkozen zoals bepaald in artikel 4.

3.10. De geldig samengestelde Algemene Vergadering kan bijkomende effectieve leden aannemen en uitsluiten.

3.11. Indien door de Algemene Vergadering aan een persoon het effectief lidmaatschap van de vereniging wordt aangeboden en deze persoon dit aanvaardt, neemt zijn lidmaatschap onmiddellijk aanvang.

3.12. Het lidmaatschap eindigt van rechtswege om middernacht op de 30ste juni van dat academiejaar.

3.13. Het lidmaatschap wordt beëindigd door vrijwillig ontslag, uitsluiting of overlijden. Vrijwillig ontslag ontschiedt door een gewone ontslagbrief of een e-mail, geadresseerd aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Een effectief lid is gebonden na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen en het ontslag gaat pas in van zodra redelijkerwijs in zijn vervanging kan worden voorzien. Het ontslag zal in het register van de leden worden ingeschreven.

3.14. Een lid dat ontslag neemt of wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid, kunnen geen aanspraak maken op enig gedeelte van het maatschappelijk bezit van de vereniging.

3.15. Effectieve leden zijn bevoegd om de VZW Diana te vertegenwoordigen bij het uitvoeren van activiteiten met betrekking tot de dagelijkse werking ervan.

Uitsluiting van leden

3.16 De uitsluiting van een lid kan enkel worden uitgesproken door de algemene vergadering met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 4. Verkiezingen

4.1. Het dagelijks bestuur is verplicht elk jaar in de periode tussen 1 april en 15 mei verkiezingen te organiseren ter verkiezing van effectieve leden van het volgende werkjaar, conform het huishoudelijk reglement.

4.2. Deze verkiezingen bestaan uit twee delen. Het eerste deel vindt plaats te Campus Gasthuisberg EN Campus Proximus, hier hebben alle studenten en personeelsleden van Campus Gasthuisberg EN Campus proximus stemrecht. Het tweede deel bestaat uit een, door de Raad van Bestuur georganiseerde, cantus. Alle deelnemers hebben hier stemrecht.

4.3. De precieze modaliteiten van de verkiezingen worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Het Dagelijks Bestuur moet het kiesreglement openbaar maken op de website van de VZW. Vanaf twee weken voor de verkiezingen tot en met de afloop van de jaarlijkse verkiezingen mag het huishoudelijk reglement geen wijzigingen ondergaan.

Artikel 5. Algemene Vergadering

5.1. De Algemene Vergadering bestaat uit de effectieve leden. Alle effectieve leden hebben gelijk stemrecht. Elk effectief lid heeft één stem. De actieve leden en steunende leden hebben enkel spreekrecht, geen stemrecht.

5.2. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

5.3. Een lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander lid op de Algemene Vergadering. Elk lid van de Algemene Vergadering mag echter slechts één ander lid vertegenwoordigen. Op voorwaarde dat hier een schriftelijke volmacht wordt voor afgegeven.

5.4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot de uitsluiting van een effectief lid met een meerderheid van 2/3de van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Op de vergadering die over uitsluiting beraadslaagt en beslist dient 2/3de van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

5.5. De Algemene Vergadering is bevoegd voor de wijziging van de statuten, afzetting van effectieve leden, het goedkeuren van de rekeningen en van de begroting, de kwijting aan de bestuurders en de effectieve leden, het opstellen van een reglement van het huishoudelijk reglement, de ontbinding van de vereniging.

5.6. De Algemene Vergadering wordt samengeroepen door de Raad van Bestuur. Deze oproeping bevat de agenda van de Algemene Vergadering. Elk voorstel dat door tenminste één twintigste van de leden wordt ondertekend, wordt op de vergadering gebracht. Het is eveneens mogelijk om op de AV punten te behandelen die niet op de agenda stonden.

5.7. De Raad van Bestuur is ertoe gehouden een Algemene Vergadering samen te roepen, telkens wanneer ten minste één vijfde van de effectieve leden er om verzoekt.

5.8. Oproepingen voor de Algemene Vergadering worden minstens acht dagen voor de vergadering schriftelijk verstuurd.

5.9. De Algemene Vergadering kan geldig beslissen als minstens de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

5.10. Indien er niet voldoende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient er een nieuwe Algemene Vergadering samengeroepen te worden, met dezelfde agenda, die geldig kan beslissen ongeacht het aantal aanwezigen.

5.11. Behalve wanneer de wet van 27 juni 1921 of deze statuten uitdrukkelijk anders vermelden, kan de Algemene Vergadering geldig beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 6. Raad van Bestuur

6.1. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minstens drie leden, benoemd op de eerstvolgende Algemene Vergadering na 30 juni.

6.2. Elk effectief lid mag zich kandidaat stellen voor de Raad van Bestuur, zij dienen een kandidatuur in te sturen voor de Raad van Bestuur voor de eerstvolgende AV.

6.3. De functies van de Raad van Bestuur worden bepaald op de eerstvolgende Algemene Vergadering na 30 juni.

6.4. In de Raad van Bestuur moeten ten minste de volgende functies vertegenwoordigd zijn: voorzitter, ondervoorzitter penningmeester.De voorzitter moet voor minstens 27 studiepunten ingeschreven zijn op Campus Gasthuisberg OF Campus Proximus, uitgesloten de vakken vroedkunde en verpleegkunde EN bedrijfsmanagement, businessmanagement, office management, Mondzorg .

6.5. De leden van de Raad van Bestuur worden per werkjaar verkozen.

6.6. De leden van de Raad van Bestuur worden niet bezoldigd, zij kunnen eventueel een vergoeding van hun kosten bekomen, mits voorafgaandelijke goedkeuring van de uitgave door de Algemene Vergadering.

6.7. De benoeming, het ontslag en de afzetting van een bestuurder wordt binnen één maand, voor publicatie overgemaakt aan het Belgische Staatsblad.

6.8. De Raad van Bestuur beslist zelf over de functies binnen haar schoot.

6.9. De Raad van Bestuur wordt samengeroepen door de Voorzitter of door de Ondervoorzitter of door minstens twee bestuurders.

6.10. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter, bij diens afwezigheid door de Ondervoorzitter, of wanneer beiden afwezig zijn, door het oudste aanwezige bestuursraadslid.

6.11. De Raad van Bestuur vergadert geldig wanneer de helft van de bestuurders aanwezig zijn en beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

6.12. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat op de eerstvolgende vergadering wordt goedgekeurd en vervolgens ondertekend. Goedgekeurde verslagen worden medegedeeld op de eerstvolgende Algemene Vergadering

Artikel 7. Bevoegdheden

7.1. De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar bij alle gerechtelijk en buitengerechtelijke handelingen. De Raad van Bestuur treedt op als eiser of verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. Zij is bevoegd voor alle handelingen, van bestuur en van beschikking, niets uitgezonderd, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, zelfs met beding van dadelijke uitwinning, van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, voor alle handels- en bankverrichtingen.

7.2. Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de Algemene Vergadering, worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur.

7.3. De Raad kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of aan een gevolmachtigde derde.

7.4. Tegenover derden volstaat opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd is, de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.

Artikel 8. Rekeningen

8.1. Het dienstjaar van de vereniging loopt van 1 juli tot 30 juni.

8.3. Bij het begin van het werkjaar legt de Raad van Bestuur de begroting voor het huidige werkjaar ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.Bij het einde van het werkjaar legt de Raad van Bestuur de balans en de resultatenrekening van het verlopen werkjaar ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

8.4. De goedkeuring van de rekeningen en van de begroting impliceert de ontlasting voor de leden van de Raad van Bestuur.

8.5 Bij oprichting neemt VZW Diana de bankrekeningen over die in het bezit zijn van de feitelijke vereniging.

Artikel 9. Ontbinding

9.1. De vereniging kan unaniem worden ontbonden door de Algemene Vergadering met vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

9.2. De vereniging kan nooit gehouden zijn tot meer dan het totaal van haar netto-actief.

9.3. In geval van vrijwillige ontbinding, zal de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheden bepalen.

9.4. De bestemming van de activa, na vereffening van de schulden, zal bepaald worden door de Algemene Vergadering, maar dient in ieder geval tot een belangeloze doelstelling te worden aangewend.

Artikel 10. Varia

10.1. Voor al wat niet expliciet door deze statuten geregeld wordt, is de wet van 27 juni 1921 toepasselijk.

10.2. De Raad van Bestuur dient erop toe te zien dat de volgende bepalingen correct worden uitgevoerd.

10.3. Deze tekst kan slechts bij 2/3de meerderheid gewijzigd worden door de AV als 2/3de van de effectieve leden aanwezig zijn. Indien dit quorum niet gehaald wordt, kunnen dezelfde wijzigingen op een volgende AV goedgekeurd worden met 2/3de meerderheid van de aanwezige effectieve leden. Het voorstel tot wijziging van de statuten moet expliciet in de uitnodiging voor de Algemene Vergadering worden opgenomen.

Artikel 11. Huishoudelijk reglement

11.1. Deze statuten worden aangevuld met een huishoudelijk reglement.

11.2. Leden die bij toetreding akkoord gaat met de bepalingen in deze statuten, verklaren hierdoor dat zij eveneens akkoord gaan met de bepalingen van het huishoudelijk reglement.

Artikel 12. Historiek van de wijzigingen